reg_map
 • 서울 소시모

  대표 엄명숙
  주소 서울시 광진구 자양로 153, 3층 (05024)
  전화 02-454-3243
  FAX 02-454-3244
  e-mail seoul@consumerskorea.org
 • 경기 지회

  대표 공정옥
  주소 경기도 성남시 수정로 194, 2층 (13338)
  전화 031-755-5331
  FAX 031-755-5444
  e-mail snkeui@chol.com
 • 성남 소시모

  대표 이경아
  설립연도 1988. 4. 1
  주소 경기도 성남시 수정로 194, 2층 (13338)
  전화 031-756-9898
  FAX 031-755-5444
  e-mail snkeui@chol.com
  홈페이지 www.sosimo.org
 • 원주 소시모

  대표 황교희
  설립연도 1990. 4. 14
  주소 강원도 원주시 중앙로 83 (26428)
  전화 033-748-3277
  FAX 033-746-7269
  e-mail wjcacpk@chol.com
  홈페이지 www.wjsosimo.com
 • 안산 소시모

  대표 공정옥
  설립연도 1992. 9. 29
  주소 경기도 안산시 상록구 양지편로 28, 407호 (15494)
  전화 031-482-9898
  FAX 031-484-5441
  e-mail ascacpk@chol.com
  홈페이지 www.assosimo.org
 • 대전 소시모

  대표 안경자
  설립연도 1989. 5. 14
  주소 대전광역시 중구 보문로 310, 대제빌딩 402호
  (34836)
  전화 042-222-4999
  FAX 042-222-4993
  e-mail sosimotj@hanmail.net
 • 김포 소시모

  대표 손정숙
  설립연도 2006. 6. 14
  주소 경기도 김포시 사우중로 26, 3층 (10110)
  전화 031-996-9898
  FAX 031-996-9899
  e-mail gpcacpk@hanmail.net
 • 광주 소시모

  대표 공정화
  설립연도 2006. 11. 17
  주소 광주광역시 서구 금부로95번길 10, 2층 (61969)
  전화 062-526-9898
  FAX 062-526-9897
  e-mail gjsosimo@naver.com
 • 천안·아산 소시모

  대표 신미자
  설립연도 2007. 11. 22
  주소 충청남도 천안시 동남구 버들로 12, 청석빌딩 3층
  (31132)
  전화 041-553-8399
  FAX 041-551-8399
  e-mail sosimo7@hanmail.net
 • 고양 소시모

  대표 김순환
  설립연도 2009. 12. 18
  주소 경기도 고양시 덕양구 화신로 298, 상가 301호
  (10501)
  전화 031-974-1316
  FAX 031-970-6995
  e-mail gysosimo@hanmail.net